۱۰ سوالی که خدا از ما نخواهد پرسید!!. ۱- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود. بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟. ۲- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی. بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟. ۳- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود. بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟. ۴- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی. بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟. ۵- خداوند از تو نخواه ...

۱۰ سوالی که خدا از ما نخواهد پرسید!!

God[WwW.Kamyab.IR]

۱- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود

بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

۲- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

۳- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود

بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

۴- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی

بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

۵- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی

بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

۶- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود

بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

۷- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود

بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

۸- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می‌شدی

بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

۹- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی

بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

۱۰- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی

بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می‌کردی؟

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه